Postdocs of ICMSEC:

  Professor in Cooperation

'2019:

 
   Zhe-xian Liu Prof. Yu-hong Dai
   Shu Wang Prof. Yu-hong Dai
   Chen-guang Zhou Prof. he-hu Xie
   Yong-lin Li Prof. Wei-ying Zheng
   Jin-yu Dai Prof. Yu-hong Dai
   Zi-heng Chen Prof. Jia-lin Hong

'2018:

 
   Yulan Lu Prof. Jialin Hong

'2017:

 
   Ting Zhang Prof. Yu-hong Dai
   Jia-xin Xie Prof. Zhiqiang Xu
   Guohan Zhang Prof. Ya-xiang Yuan

'2016:

 
   Na Huang Prof. Yu-hong Dai

'2015:

 
   Ya-kui Huang Prof. Yu-hong Dai
   Li-jun Miao Prof. Jia-lin Hong

'2014:

 
   Zhi-bao Li Prof. Yu-hong Dai
   Hui Zheng Prof. Wen-sheng Zhang
   Shu-jun Bi Prof. Ya-xiang Yuan

'2013

'2012

'2011

'2010

'2009

'2008

'2007

'2006

'2005

'2004

'2003

'2002

'2001

'2000


  About Us | Contact| News |People| Research| Useful links   © ICMSEC, 2010