VISITORS of 2017:

               Visitor    Host       Dates   of   Visit   
     Franco Brezzi LSEC  2017.05.20-2017.05.27
     Luigi Brugnano Yajuan Sun   2017.06.08-2017.06.16
     Xiaomin Chen Xiangke Chang 2017.12.19-2018.01.19
     Yuwei Fan Yana Di 2017.06.26-2017.07.09
     Michael Hintermueller Wei Gong   2017.06.15-2017.06.30
     Jingfang Huang Benzhuo Lu 2017.05.04-2017.06.05
     Guanghui Huang Zhiming Chen 2017.01.02-2017.01.25
     Floria Jarre Yuhong Dai   2017.06.20-2017.07.20
     Yurii Nesterov Xin Liu 2017.08.16-2017.08.31
     Zhijun Qiao Xingbiao Hu and Xiangke Chang 2017.07.14-2017.08.01
     Jiguang Sun Xia Ji   2017.06.01-2017.08.27
     Shangyou Zhang Shuo Zhang 2017.07.07-2017.07.18
     Jiuyi Zhu Xuying Zhao 2017.01.03-2017.01.24
     Jingrun Chen Pingbing Ming 2017.03.13-2017.05.12
     Shaochun Chen Weiying Zheng 2017.06.14-2017.07.13
     Hongbo Guan Wei Gong 2017.05.02-2017.07.01
     Xiaofei Guan Shipeng Mao 2017.08.01-2017.08.31
    Lei Guo Yuhong Dai 2017.06.10-2017.07.09
    Jianfei Huang Yifa Tang 2017.07.21-2017.08.20
     Bin Li Li Yuan
2017.08.06-2017.09.04
    Chenliang Li Zhongci Shi 2017.07.24-2017.08.23
     Qing Pan Chong Chen 2017.07.22-2017.08.22
     Lifang Pei Wei Gong 2017.07.01-2017.08.20
     Weiping Bu Yifa Tang
2017.07.31-2017.08.30
     Kun Wang Liqun Cao and Jizu Huang 2017.08.01-2017.08.31
     Jiye Yang Yifa Tang 2017.07.20-2017.08.20
     Zihao Yang Junzhi Cui 2017.03.13-2017.08.16
     Guojian Yin Jizu Huang 2017.06.01-2017.06.30
     Hui Zhang Yuhong Dai   2017.06.10-2017.07.10
     Juli Zhang Zhongzhi Bai   2017.07.03-2017.09.02

'2016

'2015

'2014

'2013

'2012

'2011

'2010

'2009

'2008

'2007

'2006

'2005

'2004

'2003


About Us | Contact| News |People| Research| Useful links ICMSEC, 2007